Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Dodano: 2017-02-01 23:00:03

NOWOŚĆ LITERACKA: "Korespondencja sztuk - literatura a sztuki plastyczne"

2017-02-0122:55 — 2018-05-31 Wydawnictwo Elipsa, Warszawa

Krótka historia pewnego żartu, Hanemann i Esther – to książki znane wszystkim wielbicielom twórczości Stefana Chwina, jednego z najpoczytniejszych współczesnych prozaików. Analizowane dotychczas głównie z perspektywy społeczno-politycznej, skoncentrowanej

Cena biletu: Wstęp wolny!

Korespondencja sztuk - literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina Katarzyny Wakuły stanowi omówienie zagadnienia obrazowości tekstu i problematyki relacji słowno-obrazowych w nawiązaniu do książek gdańskiego pisarza, przy użyciu najnowszych metod badawczych służących do opisu tekstów interdyscyplinarnych.

Trzy utwory prozatorskie: eseistyczna Krótka historia pewnego żartu (1991), ujęta w formę elipsy Esther (1999) i najgłośniejsza powieść Chwina Hanemann (1995) wyodrębnione zostały z twórczości gdańskiego pisarza na podstawie wspólnych im elementów, takich jak: czas akcji (przełom XIX i XX wieku, do lat 50. XX wieku), styl literacki (wyrażający się m.in. w rozczłonkowanym, skupionym na detalu języku wypowiedzi artystycznej), wyobraźniowość melancholijna, duchowość romantyczna, wielo- i interkulturowość, historia powojennego Gdańska i losów jego mieszkańców, obecność wątków afikcjonalnych. Ramę kontekstualizującą dla rozważań nad korespondencją sztuk w ww. tekstach Chwina tworzą nawiązania intertekstualne i metatekstowe, w szczególności do wczesnoromantycznego malarstwa niemieckiego.

Fragmenty książki:
Losy jednostki, podobnie jak wielka Historia, istnieją w obszarze aporetyczności i nierozstrzygalności. Życie i śmierć wzajemnie się ze sobą przeplatają, nic nie jest do końca pewne ani przewidywalne. Doświadczenie rozpadu i braku całości stają się wyznacznikami melancholii, wypełniającej zarówno przestrzeń duchową bohaterów Chwina, jak i świat przedstawiony. Obszar przeżycia estetycznego przenika do rzeczywistości historycznej i determinuje sposób odbierania i oceniania faktów dziejowych. Historia nie ma zatem u Chwina charakteru normatywnego czy teleologicznego, ale stanowi przede wszystkim sferę indywidualnego doświadczenia. (s. 137)

Dzieła plastyczne, przetransponowane w obręb utworów literackich za pomocą ekwiwalentów językowych, tworzą polisemiotyczne konstrukcje i decentralizują perspektywę wizualną skłaniając odbiorcę do wniknięcia w głąb własnego „ja”, spojrzenia do-wewnątrz, „romantycznego” zamyślenia. Prawda obrazu staje się zarazem prawdą tekstu, który dzięki swoim cechom estetyczno-poznawczym uwolniony zostaje od manipulacji i przekształceń, spotykanych w świecie afikcjonalnym. (s. 189)
Katarzyna Wakuła (ur. 19.11.1981) – doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w komparatystyce interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji werbalno-wizualnych, historyczka sztuki, autorka tekstów naukowych i publicystycznych, a także reportaży telewizyjnych, zawodowo związana z działalnością w zakresie komunikacji i relacji medialnych.

Korespondencja sztuk - literatura i sztuki plastyczne. Na przykładach tekstów Stefana Chwina, Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa 2016, 206 stron, cena: 29,40 PLN.

Do nabycia m.in. na www.elipsa.pl

Miejsce wydarzenia

Logo: Wydawnictwo Elipsa

Wydawnictwo Elipsa

ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa

Mapa

większa mapka

blog comments powered by Disqus